بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 10 آبان 1389
مقدمه
در مورد ارتباط دو جنس مخالف به طور کلّی سه دیدگاه مطرح است.
1ـ دیدگاه افراطی: در این نگرش هر گونه ارتباطی با جنس مخالف آزاد و بدون مانع است، (رویکرد لیبرالیستی). به بیان دیگر هیچ حدّ و مرزی برای این پیوندها وجود ندارد و آزادی مطلق بر آنها حاکم است .
2ـ دیدگاه تفریطی: بر پایه این رویکرد، هر گونه ارتباط و پیوند با جنس مخالف مردود و مورد نکوهش میباشد. این دیدگاه درست در مقابل دیدگاه افراطی است.
3ـ دیدگاه اعتدالی: بر اساس این دیدگاه نه آزادی مطلق و رها پذیرفته شده است و نه محدودیت و منع هر گونه رابطه. بلکه ارتباط بین دو جنس مخالف در یک چهار چوب [ context ] مشخص تعریف شده است .
دیدگاه اسلام در این خصوص ناظر به نگرش سوم (اعتدالی) است.


«پیامدهای روابط دختر و پسر پیش از ازدواج»
به طور کلی روابط باز و آزاد دو جنس مخالف پیش از ازدواج، دارای آفتها و آسیبهای روانی و اجتماعی جبران ناپذیری است. در ذیل به چند نمونه از این آسیبها اشاره میشود:
1ـ فقدان شناخت درست و واقع بینانه:
معمولاً ادعاء میشود این گونه روابط و دوستیها به انگیزه ازدواج شکل میگیرد. ولی با کمی دقت فهیمده میشود، روح حاکم بر این گونه دوستیها عشق ورزیدن است نه خردورزی . پای خرد و عقل در میدان عاشقی لنگ است. امام علی علیه السلام میفرمایند: «حب الشئ یعمی و یصمّ »
«دوست داشتن چیزی انسان را کور و کر میکند»
در حالی که تصمیم گیری درست در مورد ازدواج با فرد خاص، تنها با تکیه بر عقلانّیت و خردورزی ممکن است. دوستیهای قبل از گزینش همسر راه عقل را مسدود و چشم واقع بین انسان را کور میسازد و اجازه نمیدهد تا یک تصمیم صحیح و پیراسته از اشتباه گرفته شود. این نوع انتخابها که در فضایی آکنده از احساسات و عواطف انجام میگیرد به دلیل نبود شناخت عمیق و اقع بینانه، زندگی مشترک را تلخ و آینده را تیره و تار میسازد.
2ـ عدم استقبال از تشکیل کانون خانواده :
این روابط معمولاً به انگیزه تفنّن و سرگرمی شکل میگیرد و معمولاً و در خلال آن از خوش باوری و زود باوری دختران سوء استفاده میشود. متأسفانه در بسیاری موارد بین عشق و هوس تمییز داده نمیشود. عشق حقیقی و پاک با هوسهای آلوده و زودگذر ، تفاوت جوهری دارد.
برخی از این روابط که مبتنی بر هوسرانی و سرگرمی است ، پس از مدّتی روبه سردی و افول مینهد. جاذبهها و دلرباییها ، مربوط به روزها و ماههای اوّل دوستی است. ولی دیری نمیپاید که این روابط عادی شده و به جدایی میکشد. حسّ تنوّع طلبی انسان از یک طرف و فقدان عامل باز دارنده از طرف دیگر، باعث میشود برخی سراغ ازدواج و تشکیل خانواده نروند. جامعهای که از تشکیل کانون خانواده استقبال نکند، هیچگونه ضمانتی برای رشد و شکوفایی فضایل انسانی در آن وجود ندارد. عمده خوبیها و کمالات والای انسانی در پرتو تشکیل خانوادهای سالم ، به فعلیّت میرسد.
3ـ ایجاد جوّ بدبینی: این گونه دوستیها نه تنها مشکلی را برای دختران و پسران حلّ نمیکند بلکه بر مشکلات آنان میافزاید.
زیرا اگر به ازدواج بیانجامد، پس از مدّتی از شکلگیری زندگی جوّ بدبینی و سوء ظن را به دنبال خواهد داشت.
پسر به خود میگوید : این دختر وقتی به راحتی با من پیوند و رابطه نامشروع برقرار نمود، پس از اعتقاد و ایمان قوی برخوردار نیست. بنابراین از کجا معلوم پیش از ارتباط با من با فرد دیگری طرح دوستی نریخته است و از کجا معلوم که در آینده با اینکه همسر من است با دیگری ارتباط برقرار نکند؟؟ دختر نیز همین تصوّر را نسبت به پسر دارد .
بر این اساس این گونه ازدواجها دارای پایه و اساسی سست و متزلزل است و تجربه نشان داده که سریع منجرّ به طلاق و جدایی میگردد .
بر اساس یک یافته پژوهشی در آمریکا، زوجهایی که پیش از ازدواج با یکدیگر زندگی میکنند ، زندگی زناشویی آنها با مشکلات عدیدهای رو به رو است و منجرّ به طلاق میشود. به گزارش ایسنا، دکتر «کاترین کوهان» استاد دانشگاه ایالت پنسیلوانیا گفت: «طبق آخرین تحقیقات افرادی که پیش از ازدواج با یکدیگر رابطه داشتهاند ، بعد از ازدواج در حلّ مشکلات خود عاجزند، چرا که نسبت به یکدیگر بسیار بدبین هستند.
کوهان گفت: طبیعت ارتباطات آزاد این است که زوجین چندان انگیزهای برای حلّ درگیریها و حمایت از مهارتهای خود ندارند. وی افزود : به نظر میرسد ارتباطات این افراد زودتر از افرادی که با یکدیگر دوست نبودهاند ، سرد و منجرّ به طلاق میشود . وی در پایان گفت:
میتوانم بگویم رابطه قبل از ازدواج به هیچ وجه سبب دوام زندگی زناشویی نمیشود» [ روزنامه جمهوری اسلامی ـ ش 6571 ـ 29 را از 1380 ـ ص 5 ]
4ـ تأخیر در ازدواج : هر انسانی در سرشت و نهاد خویش در پی پاکها و نجابتهاست. جوانانی که در پی این روابط آلوده هستند در حقیقت پشت پا به سرنوشت خود زدهاند و این امر باعث میشود که آنها به جرم آلودگی به این روابط، سالها درخانه بمانند و در ازدواج آنها تأخیر ایجاد شود و دختران بیش از پسران در معرضِ این آسیب قرار دارند.
5ـ افت تحصیلی یا رکود علمی: این ارتباط باعث میشود که دو طرف تمام فکر و توجه و تمرکز خود را صرف دیدارها و ملاقاتهای حضوری و تلفنی خود بکنند ، و این بزرگترین مانع برای رشد وترقی علمی است . زیرا تحصیل دانش نیازمند تمرکز نیروهای فکری و روحی است.
دلمشغولی و اضطرابی که در اثر این گونه پیوندها پدید میآید بزرگترین سدّ راه تعالی علمی و تحصیلی است.طبقه بندی: رابطه دختر و پسر، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
پاسخگو: یاسین مدیر محتوائی